Psykoterapi är en psykologisk behandlingsform som innebär att man träffas för återkommande samtal under en kortare eller längre tid. I den viktiga och tillåtande relation som utvecklas skapas möjligheter att så fritt som möjligt tala om känslor, tankar, fantasier, drömmar och problem. Tillsammans arbetar man med klientens självutforskande och självreflektion och söker mening, sammanhang och begriplighet.

Människor söker psykoterapi av olika anledningar. Nästan alla har någon gång hamnat i en situation där ens möjligheter och förmåga att ta itu med en svår livssituation inte räcker till och man önskar hjälp och stöd. Andra upplever, upprepat eller för första gången, starkt lidande i form av ångest och/eller nedstämdhet/depression och önskar få hjälp med detta. Åter andra finner att de hamnar i återkommande problemfyllda situationer i relation till andra människor, gällande kärlek, vänskap eller arbetsrelationer. Dessa – och andra – svårigheter kan man arbeta med i en psykoterapeutisk behandling.

Psykodynamisk psykoterapi är en terapiform som har funnits och utvecklats under loppet av drygt hundra år och upprepat visat på god effekt i förhållande till olika typer av psykisk ohälsa. Psykodynamisk psykoterapi har som ambition att inte endast söka bot och lindring för olika slags symtom – t.ex. ångest och/eller nedstämdhet – utan också utveckla människors psykologiska förmågor och resurser samt arbeta med grunden till att symtomen växte fram. Detta kan öka individens förmåga att möta och ta sig an livets utmaningar och påfrestningar och öka möjligheten till mer tillfredsställande relationer, bidra till utvecklandet av en stabil självkänsla samt öka förmågan att i större utsträckning använda talanger och förmågor. Psykodynamisk psykoterapi har ofta som övergripande mål att individen ska uppnå ökad kunskap och förståelse om sig själv och andra människor. Denna självkännedom har potential att skapa frihet och större möjlighet att välja fruktbara, givande och konstruktiva vägar i livet.